Prevenció Riscos Laborals

En el sector de la construcció la prevenció de riscs laborals requereix d’una atenció especial a causa dels continus riscs que comporten les tasques que s’hi desenvolupen. Per aquest motiu, Joan Grimau Construccions SL ha format la totalitat dels seus treballadors en la matèria de prevenció de riscs laborals segons exigeix la normativa vigent.

Segueix fent-ho periòdicament en els diferents àmbits que intervenen en la construcció, formació general i formació més específica de treballs concrets.

Es disposa també de diferents treballadors qualificats com a Recurs Preventiu de l’obra.

En cada obra es realitzarà el corresponent Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat de l’obra, o Avaluació de Riscos segons ens indiqui la normativa vigent.